دیگه اینجا خونه امنم نیست که میومدم و درد و دل میکردم

دیگه راحت نیستم که حرفهای دلم رو بزنم ، چون یه کم از محیط

مجازی بودنش اومده بیرون ...

به هر حال ...

/ 4 نظر / 44 بازدید